Atina - Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja

Misija: 

Atina se zalaže za jednak tretman svih članova društva kroz imenovanje društvenih problema i borbu protiv rodno zasnovane marginalizacije, diskriminacije i svake druge vrste nasilja, te pružanje direktne asistencije žrtvama trgovine ljudima, seksualne i radne eksploatacije. Cilj rada je kreiranje održivog sistema za socijalnu inkluziju marginalizovanih i višestruko diskriminisanih grupa (pre svih, žrtava trgovine ljudima, drugih vidova eksploatacije i rodno zasnovanog nasilja).

Aktivnosti u ostvarivanju ovog cilja se sprovode na četiri specifična nivoa:
- osnaživanje i podrška u inkluziji samih žrtava;
- umreževanje kapaciteta lokalnih zajednica da što uspešnije odgovore na probleme prevencije, identifikacije i reintegracije žrtava;
- jačanje kapaciteta nadležnih institucija i organizacija na lokalnom i nacionalnom nivou;
- rad na polju borbe protiv predrasuda, marginalizacije i diskriminacije, i pružanje direktne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima i seksualne eksploatacije.

Šta nude: 

Zaštita žrtava
- Bezbedan smeštaj
- Reintegracioni centar
- Tim za podršku na terenu

Socijalno uključivanje žrtava

Pomoć i podrška sekundarnim korisnicima/ama

Pomoć i podrška potencijalnim žrtvama

Adresa: 
Ćustendilska 28
11000 Beograd
Telefon: 
Dežurni telefon 24/7
0616384071
Email: 
office [at] atina.org.rs
Lokacija: