Centar za podršku ženama Kikinda

Misija: 

Kreiranje i realizacija programa koji doprinose eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama i utemeljenju principa rodne ravnopravnosti kao jednog od ključnih u izgradnji modernog, demokratskog i pravednog

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve nasilja na radnom mestu
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja
Žrtve ratnih zločina
Žrtve vršnjačkog nasilja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Finansijska pomoć (npr. urgentna materijalna pomoć, plaćanje produženog boravka, hrane)
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Trg srpskih dobrovoljaca 30,
23300 Kikinda
Telefon: 
023 0437 343; 0800 101 010
Email: 
podrska1 [at] mts.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom od 08.00 do 22.00 časova
Lokacija: