Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica -Kragujevac

Misija: 

Pružanje postojećih licenciranih usluga i razvijanje novih usluga socijalne zaštite.

Ko može da se obrati: 

Žene, starije od 18 godina, bez obzira na lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Smeštaj

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Čika Matina 5
34000 Kragujevac
Telefon: 
065 6120 490
034/370-195
Email: 
prihvatilistekg [at] gmail.com
kneginjaljubica [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom 24 časa
Lokacija: