Fond za humanitarno pravo

Misija: 

Pomoć post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje zločina.

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve starije od 18 godina, bez obzira na pol, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve ratnih zločina i drugih ozbiljnih povreda ljudskih prava u vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila

Adresa: 
Dečanska 12 (četvrti sprat),
11000 Beograd
Telefon: 
011 3349 766
Email: 
office [at] hlc-rdc.org
Radno vreme: 
Radnim danima od 09.00 do 17.30 časova
Lokacija: