Iz kruga - Beograd

Misija: 

Unapređenje položaja žena sa invaliditetom i eliminisanje svih oblika nasilja i diskriminacije.

Ko može da se obrati: 

Žene od 14 do 18 godina i starije od 18 godina, bez obzira na lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Grčića Milenka 4b,
11000 Beograd
Telefon: 
011 3448 045
Email: 
sos-telefon [at] izkruga.org
Radno vreme: 
Radnim danima od 10.00 do 16.00 časova
Lokacija: