Iz kruga - Vojvodina

Misija: 

Stručna podrška i informisanje o položaju i pravima žena sa invaliditetom u Vojvodini, stvaranje jednake mogućnosti za njihovo ravnopravno učešće u društvu.

Ko može da se obrati: 

Žene starije od 18 godina sa i bez invaliditeta
Pripadnici nacionalnih grupa
Žene žrtve nasilja u porodici
Žene žrtve seksualnog nasilja
Žene žrtve proganjanja

Šta nude: 

Emocionalnu podršku i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološku podršku (psihološko savetovanje)
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravne savete
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Pripremu za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Procenu rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem socijalnih mreža
SMS-om

Adresa: 
Bulevar vojvode Stepe 67,
21000 Novi Sad
Telefon: 
021 447 040
066 447 040
Email: 
office [at] izkrugavojvodina.org
Radno vreme: 
Radnim danima od 09.00 do 16.00 časova
Lokacija: