Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

Misija: 

Poštovanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda;
Zalaganje za poštovanje principa pravne države i vladavine prava;
Širenje ideja i svesti o potrebi poštovanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda;
Usklađivanje domaćih ustavnih, zakonskih i podzakonskih propisa sa međunarodnim i evropskim standardima i konvencijama;
Saradnja sa domaćim i inostranim udruženjima, organizacijama i asocijacijama koje se bave unapređivanjem ideja i prakse ljudskih prava koje su kompatibilne sa ciljevima za koje se Komitet zalaže;
Drugi ciljevi od interesa za unapređenje ideje i prakse zaštite i unapređenja ljudskih prava, pravne države i vladavine prava

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Priprema za učešće i podrška u restorativnim procesima (npr. medijaciji)
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Putem e-maila
Preko internet stranice organizacije

Adresa: 
Kneza Miloša br 4, Kuća ljudskih prava i demokratije,
11000 Beograd
Telefon: 
011 3344 235
Email: 
office [at] yucom.org.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 11.00 do 16.00 časova
Lokacija: