NVO Ženska alternativa Sombor

Misija: 

Osnaživanje žena i mladih, podsticanje njihove inicijative i senzibilisanje sredine u pravcu promocije kulture nenasilja, unapređenja kvaliteta života žena i mladih i njihovog ravnopravnijeg položaja u društvu.

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve nasilja na radnom mestu
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja
Žrtve vršnjačkog nasilja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Trg Svetog Đorđa 1, poštanski fah 19,
25000 Sombor
Telefon: 
025 417 321
Email: 
sossombor [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 17.00 do 20.00 časova
Lokacija: