NVO Atina

Misija: 

Zalaganje za jednak tretman svih članova društva u javnoj i privatnoj sferi kroz imenovanje društvenih problema i borbu protiv rodno zasnovane marginalizacije i diskriminacije i svake druge vrste nasilja i pružanje direktne asistencije žrtvama trgovine ljudima i seksualne i radne eksploatacije. Specifičnije, cilj rada je kreiranje održivog sistema za socijalnu inkluziju marginalizovanih i višestruko diskriminisanih grupa (pre svih, žrtava trgovine ljudima i drugih vidova eksploatacije). Aktivnosti u ostvarivanju ovog cilja se sprovode na četiri specifična nivoa: osnaživanje i podrška u inkluziji samih žrtava; umreževanje kapaciteta lokalnih zajednica da što uspešnije odgovore na probleme prevencije, identifikacije i reintegracije žrtava; jačanje kapaciteta nadležnih institucija i organizacija na lokalnom i nacionalnom nivou; rad na polju borbe protiv predrasuda, marginalizacije i diskriminacije, i pružanje direktne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima i seksualne eksploatacije.

Ko može da se obrati: 

Osobe od 14 do 18 godina i starije od 18 godina, bez obzira na pol, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve trgovine ljudima
Žene i devojcice migrantkinje koje su prezivele rodno zasnovano nasilje

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Finansijska pomoć (npr. urgentna materijalna pomoć, plaćanje produženog boravka, hrane)
Smeštaj
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Ćustendilska 28,
11000 Beograd
Telefon: 
061 6384 071
Email: 
office [at] atina.org.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom 08.00 do 20.00 časova Mobilni timovi imaju pasivno dezurstvo. Kada se radi o trgovini ljudima, po pozivu izlazi se na teren 24/7.
Lokacija: