Odbor za ljudska prava Negotina

Misija: 

Razvoj civilnog društva i podizanje građanske svesti kao garant zaštite i ostvarenje ljudskih prava

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Bivši osuđenici
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve nasilja na radnom mestu
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja
Žrtve zločina iz mržnje
Žrtve ratnih zločina
Žrtve vršnjačkog nasilja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila
Preko internet stranice organizacije
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
JNA 1 a
19300 Negotin
Telefon: 
019 541 955
0800 008 007
Email: 
office.negotin [at] chris-network.org
Radno vreme: 
Radnim danima od 09.00 do 16.00 časova
Lokacija: