Odbor za ljudska prava Vranje

Misija: 

Zaštita, unapređenje, očuvanje, poštovanje i promocija ljudskih prava, pre svega žena u skladu sa Međunarodnom konvencijom UN, međunarodnim i nacionalnim standardima, kroz razvoj civilnog drustva, edukacije, informisanja, razvoja svesti građana o ljudskim pravima i principima demokratskog društva.

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Poštanski fah 191,
17500 Vranje
Telefon: 
besplatna linija
0800 001 017
Email: 
sosvranje [at] hrcvr.org
Radno vreme: 
Radnim danima SOS Telefon od 10.00 do 20.00 časova Vikendom od 17.00 do 20.00 časova
Lokacija: