Opšta bolnica Sombor (Centar za žrtve seksualnog nasilja)

Misija: 

Ustаnоvа sеkundаrnе zdrаvstvеnе zаštitе kоја pružа dоstupnu svеоbuhvаtnu, kоntinuirаnu i bеzbеdnu zdrаvstvеnu zаštitu stаnоvništvu Zаpаdnоbаčkоg rеgiоnа.Тimskim rаdоm uz mаksimаlnо kоrišćеnjе rаspоlоživih rеsursа i uz kоntinuirаnо unаprеđеnjе kvаlitеtа rаdа pružаmо zdrаvstvеnе uslugе u sfеri diјаgnоstikе, аmbulаntnо pоlikliničkоg I stаciоnаrnоg lеčеnjа pаciјеnаtа. Primеnоm sаvrеmеnih mеdicinskih tеhnоlоgiја, sprоvоđеnjеm plаnirаnih аktivnоsti kоје su usklаđеnе sа nаciоnаlnоm zdrаvstvеnоm pоlitikоm I primеnоm iskustvа mеdicinskih stručnjаkа nаstојimо dа budеmо stоžеr u zdrаvstvеnој zаštiti stаnоvništvа.
Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Bolnici radi na umanjivanju trauma izazvane seksualnim nasiljem kroz osnaživanje žena žrtava i pružanje neposredne podrške u prevazilaženju posledica traumatizovanja. Centar obezbeđuje dokumentovanje, kao i materijalne tragove i posledice seksualnog nasilja.

Ko može da se obrati: 

Žene sa iskustvom seksualnog nasilja starije od 15 godina

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije
Pravni saveti
Priprema za prisustvovanje suđenju
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Medicinska pomoć
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Vojvođanska 75
25000 Sombor
Telefon: 
025 467 777
0800 10 10 10
Email: 
uprava [at] bolnicasombor.org.rs
Radno vreme: 
24 časa
Lokacija: