Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - Leskovac

Misija: 

Obezbeđivanje bezbednosti i pružanje psihološke i socijalne podrške ženama i deci koji su pretpeli nasilje u porodici.

Ko može da se obrati: 

Žene bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Finansijska pomoć (npr. urgentna materijalna pomoć, plaćanje produženog boravka, hrane)
Medicinska pomoć
Smeštaj
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
/
Leskovac
Telefon: 
064 8986 697
Email: 
leskovac.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom 24 časa
Lokacija: