Romski centar za žene i decu Daje

Misija: 

Poboljšanje položaja žena Romkinja u svim sferama života i ostvarivanje ljudskih prava, pre svega prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, prava na odabir partnera i planiranje porodice. Organizacija pokušava da kroz programe edukacije i pomoći podigne svest romske žene i da je uključi u društvo i socijalne tokove. Na ostvarivanje osnovnih prava Romkinja utice i kroz lobiranje i saradnju sa lokalnim institucijama

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve nasilja na radnom mestu
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja
Žrtve zločina iz mržnje

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Priprema za učešće i podrška u restorativnim procesima (npr. medijaciji)
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila
Preko internet stranice organizacije
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Gostivarska 28,
11000 Beograd
Telefon: 
Mobilni 1
063 340 365
Mobilni 2
060 1318 355
011 3987 898
Email: 
nadadjurickovic [at] gmail.com
Radno vreme: 
Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike Žrtve nasilja u porodici Žrtve trgovine ljudima Žrtve nasilja na radnom mestu Žrtve seksualnog nasilja Žrtve proganjanja Žrtve zločina iz mržnje
Lokacija: