Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar

Misija: 

Da prati i nadgleda doslednost sprovođenja zakona i njihovu usklađenost sa međunarodnim standardima, da edukuje i senzibiliše javnost o važnosti poštovanja ljudskih prava, da radi na promociji i unapređenju prava ranjivih društvenih grupa, žrtava diskriminacije, porodičnog i svakog drugog nasilja, štiti njihove interese i zagovara poboljšanje statusa organizacija civilnog društva koje se bave ljudskim pravima i demokratizacijom društva. Borba protiv diskriminacije i zaštita lica izloženih torturi (preventivno i u aktuelnim slucajevima), prezentovanje istine o ratnim zlocinima, saradnja sa humanitarnim i drugim organizacijama. Praćenje rada državnih institucija, medija, angažovanje na doprinosu priudruživanju EU…. Sandžački odbor će uticati na razumevanje i poštovanje ljudskih prava putem edukacije, promocije i monitoringa ljudskih prava. Naši napori su usmereni ka izgradnji civilnog društva, obrazovanju i razvijanju kulture nenasilja, i afirmaciji i primjeni svih metoda kreativnog rešavanja sukoba.

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
Pravni saveti

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila

Adresa: 
Ulica 1. Maja 85/a,
36300 Novi Pazar
Telefon: 
020 323 011
Email: 
sanodbor91 [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 10.00 do 16.00 časova
Lokacija: