Savetovalište protiv nasilja u porodici - Beograd

Misija: 

Pružanje ili omogućavanje dostupne, delotvorne, sveobuhvatne i održive pomoći i zaštite žrtvama nasilja u porodici kroz odnos baziran na stručnosti, poverljivosti, posvećenosti i međusobnom poverenju i razumevanju Davanje doprinosa u suzbijanju i prevenciji nasilja u porodici na teritoriji Republike Srbije, uključujući i pružanje pomoći državnim institucijama pri sprovođenju relevantnih nacionalnih i međunarodnih dokumenata i akata.

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
- Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Smeštaj
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila
Preko internet stranice organizacije

Adresa: 
/
Beograd
Telefon: 
011 3291 440
0800 011 011
011 2441 521
Telefon dostupan van radnog vremena je
062 304 560
Email: 
savet [at] eunet.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 10.00 do 19.00 časova ali žrtve mogu da dobiju podršku i pomoć kao i sklonište van radnog vremena pošto Sigurna kuća u okviru naše organizacije radi 24 časa
Lokacija: