Sigurna ženska kuća - Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem – Novi Sad

Misija: 

Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kuća“ namenjeno je za privremeni smeštaj korisnika i primarno neodložno osiguranje njihove bezbednosti u kriznoj situaciji izloženosti porodičnom nasilju. Nakon osiguranja bezbednosti korisnika smeštajem u prihvatilište, realizovanjem planiranih i vremenski definisanih programskih aktivnosti radi se na uspostavljanju i održavanju doživljaja sigurnosti, na osnaživanju korisnika, prevazilaženju krizne situacije i iznalaženju održivih rešenja za samostalan život bez nasilja u zajednici.

Ko može da se obrati: 

Usluga smeštaja u prihvatilište namenjena je odraslim žrtvama nasilja u porodici ženskog pola i njihovoj deci oba pola koja su direktno ili indirektno izložena nasilju
Žrtve nasilja u porodici

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Finansijska pomoć (npr. urgentna materijalna pomoć, plaćanje produženog boravka, hrane)
Smeštaj
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila

Adresa: 
/
Novi Sad
Telefon: 
021 6465 746
Email: 
sigurnazenskakuca [at] csrns.org.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom 24 časa
Lokacija: