Sigurna kuća Pančevo pri Centru za socijalni rad "Solidarnost"- Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - Pančevo

Misija: 

Siguran smeštaj, psihosocijalne podrške, pružanje bazične emocionalne, fizičke i egzistencijalne sigurnosti ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja u procesu osamostaljenja i ogranizovanja života bez nasilja, uz SOS telefonsko savetovanje i individualni savetodavni rad (van prostorija Prihvatilišta)

Ko može da se obrati: 

Žene sa i bez dece, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Finansijska pomoć (npr. urgentna materijalna pomoć, plaćanje produženog boravka, hrane)
Smeštaj
SOS telefonsko savetovanje, bazično informisanje o pravima, psihološka priprema za ročište, edukativni i korektivni rad sa decom i ženama, ovladavanje životnim veštinama, podrška pri osamostaljivanju

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
/
Pančevo
Telefon: 
0800 100 113
Email: 
skpa2012 [at] yahoo.com
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom: SOS telefon, radnim danom, od 09.00 do 19.00 časova, Individualni savetodavni razgovori, po zakazanom terminu, radnima danom, od 08.00 do 12.00 časova. Usluga smeštaja se pruža 24/7, kroz redovan rad (radnim danom od 07.00 do 19.00 časova stručne službe), i pasivno dežurstvo (noću, vikendom, i praznicima)
Lokacija: