Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad - Jagodina

Misija: 

Privremeno prihvatanje žena žrtava nasilja nižeg stepena ugroženosti.

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrve nasilja u porodici

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Priprema za prisustvovanje suđenju
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Finansijska pomoć (npr. urgentna materijalna pomoć, plaćanje produženog boravka, hrane)
Smeštaj
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
/
Jagodina
Telefon: 
035 8222 456
035 240 030
Email: 
csrjag [at] ptt.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom 24 časa Mobilni timovi rade od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: