Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad - Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima - Zrenjanin

Misija: 

Zaštita, osnaživanje i podrška žrtvama nasilja

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve seksualnog nasilja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Finansijska pomoć (npr. urgentna materijalna pomoć, plaćanje produženog boravka, hrane)
Medicinska pomoć
Smeštaj
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila

Adresa: 
/
Zrenjanin
Telefon: 
064 6488 104
064 6488 103
064 6488 101
Email: 
sigurnakucazr [at] gmail.com
savetovaliste [at] centarmostzr.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom 24 časa
Lokacija: