Sigurna kuća Vranjska banja

Misija: 

Pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Medicinska pomoć
Smeštaj
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
/
17500 Vranje
Telefon: 
064 801 2962
017 455 040
Email: 
sigurnakuca [at] cszvr.org.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom od 08.00 do 20.00 časova i pasivno noćno dežurstvo
Lokacija: