Služba za informisanje i podršku oštećenima i svedocima (SIP)

Misija: 

Osnovni zadatak SIP je da pruži potrebne informacije oštećenima i svedocima u vezi sa njihovim učešćem u postupku, prvenstveno u fazi istrage, izvrši procenu njihovih potreba i pruži im informaciju o načinu njihovog ostvarivanja, kao i da im pruži podršku za njihovo učešće u postupku bilo neposredno, bilo upućivanjem drugim nadležnim državnim organima, institucijama i organizacijama koje pružaju usluge podrške. Ukoliko se oštećeno lice ili svedok obrati za dalje informacije, SIP pruža adekvatan odgovor u okviru ovlašćenja propisanih Zakonikom o krivičnom postupku, Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima.
Cilj osnivanja SIP u TRZ je da u toku postupka oštećenima (žrtvama) i svedocima krivičnih dela omogući efikasno ostvarivanje prava na dobijanje informacija i prava na pristup uslugama podrške, radi olakšavanja njihovog učešća u postupku i veće efikasnosti postupka.

Ko može da se obrati: 

Sve osobe bez obzira na pol/rod, oštećeni i svedoci u predmetima ratnih zločina

Šta nude: 

• Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
• Informacije
• Pravni saveti
• Priprema za prisustvovanje suđenju
• Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
• Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

• Putem telefona
• Dolaskom u prostorije organizacije
• E-mail

Adresa: 
Ustanička 29
11000 Beograd
Telefon: 
011/3082-717
011/3082 - 673
Email: 
sluzba.za.informisanje [at] trz.org.rs
Radno vreme: 
Službenici SIP obavljaju poslove iz nadležnosti SIP u toku radnog vremena Tužilaštva za ratne zločine – radnim danom od 7.30 časova do 15.30 časova. Ukoliko postupak istrage zahteva da se svedok ili oštećeni ispitaju van radnog vremena Tužilaštva, zamenik tužioca i članovi se organizuju u dogovoru sa oštećenim ili žrtvom.
Lokacija: