SOS ženski centar

Misija: 

Pružanje neposredne pomoći ženama i deci žrtvama nasilja u vidu emocionalnalne, informativne, psihološke i pravne podrške uz promociju, zaštitu, unapređenje položaja i prava žena, dece i omladine kao i razvijanje svesti o pravu na život bez nasilja i mogućnostima izlaza iz situacije nasilja u cilju prevencije.

Ko može da se obrati: 

Žene, starije od 18 godina, bez obzira na lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja
Žrtve zločina iz mržnje

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Priprema za učešće i podrška u restorativnim procesima (npr. medijaciji)
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila
Preko internet stranice organizacije
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Bulevar Oslobođenja 91,
21000 Novi Sad
Telefon: 
021 422 740
Email: 
sos.telefon [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 17.00 do 21.00 časova
Lokacija: