Udruženje građana "NO Mobbing" Ljudi protiv mobinga

Misija: 

Pomoć i podrška žrtvama mobinga u cilju što bržeg i efektivnijeg zaustavljanja i sprečavanja mobinga.Takođe, praćenje i istraživanje ove pojave u cilju unapređivanja metoda pomoći žrtvama mobinga, kao i informisanje i edukacija građana i stručne javnosti o pojavi.

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve od 14 do 18 godina i starije od 18 godina, bez obzira na pol, na lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja na radnom mestu

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Priprema za učešće i podrška u restorativnim procesima (npr. medijaciji)
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila

Adresa: 
Bulevar Arsenija Čarnojevica 161,
11000 Beograd
Telefon: 
064 2127 880
Email: 
nomobbing.bg [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima 09.00 do 22.00 časa Mobilni timovi se angažuju po potrebi i dogovoru.
Lokacija: