Zrenjaninski edukativni centar

Misija: 

Eliminacija svih oblika rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije prema ženama

Ko može da se obrati: 

Žene od 14 do 18 godina i starije od 18 godina, bez obzira na lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve seksualnog nasilja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- Informacije koje se odnosi na prava žrtava i način njihove realizacije
- Informacije vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila

Adresa: 
/
Zrenjanin
Telefon: 
023 581 350
0800 101 010
Email: 
zreduc [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 10.00 do 16.00 časova
Lokacija: