ASTRA- Beograd

Misija: 

Iskorenjivanje svih oblika trgovine ljudima, naročito ženama i decom, kao i efikasnim potragama za nestalom decom i zaštiti dece nakon njihovog pronalaska, a kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve trgovine ljudima

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Finansijska pomoć (npr. urgentna materijalna pomoć, plaćanje produženog boravka, hrane)
Medicinska pomoć
Smeštaj

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
/
Beograd
Telefon: 
011 7850 000
besplatna linija (besplatan broj na teritoriji Srbije)
0800-101-201
Email: 
sos [at] astra.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom SOS telefon je dostupan radnima danima od 09.00 do 17.00 časova, a mobilni telefon 24 časa Mobilni timovi rade 24/7
Lokacija: