Pomoć Deci Žrtvama Nasilja


Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece

Prihvatilište pruža privremeni smeštaj, pomoć i podršku deci sa različitim traumatskim iskustvima zlostavljanja i zanemarivanja i njihovim porodicama, a sa ciljem saniranja prvih polsedica traume, unapređenja funkcionisanja pojedinca i porodice, uvažavanjem njihove individualnosti kao i prava na participaciju i dostojanstven život u zajednici. U prihvatilištu je svakom detetu osiguran multidisciplinarni pristup koji se sprovodi od strane voditelja tretmana (pedagozi, spec. pedagozi, logoped) socijalnog radnika, psihologa, meidicnskih sestara.

ASTRA- Beograd

Iskorenjivanje svih oblika trgovine ljudima, naročito ženama i decom, kao i efikasnim potragama za nestalom decom i zaštiti dece nakon njihovog pronalaska, a kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.Centar za integraciju mladih

Misija Centra za integraciju mladih je da u konsultaciji sa decom i zajednicom doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.


Subscribe to RSS - Pomoć Deci Žrtvama Nasilja