Centar za integraciju mladih

Misija: 

Misija Centra za integraciju mladih je da u konsultaciji sa decom i zajednicom doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve mlađe od 14 godina, bez obzira na pol
Pripadnici nacionalnih grupa, uključujući Rome
Izbeglice, interno raseljena lica, migranti, tražioci azila
Osobe koje imaju problem s alkoholom/narkomanijom
Deca uključena u život ili rad na ulici
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve vršnjačkog nasilja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Medicinska pomoć
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Krfska 7a - Svratište za decu Zvezdara
Bulevar Arsenija Čarnojevića 145, Svratište za decu Novi Beograd
11000 Beograd
Telefon: 
062 1915 650
Email: 
office [at] cim.org.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 08.00 do 18.00 časova Vikendom od 11.00 do 16.00 časova Mobilni timovi se angažuju po potrebi
Lokacija: